برنامه امتحانات

* برنامه امتحانات میان ترم اول 98 - 97 مدرسه علمیه صالحات 

نیمسال    /    روز امتحان

 

پنج شنبه

97/8/24

 

 

پنج شنبه

97/9/1

 

پنج شنبه

97/9/8

پنج شنبه

97/9/15

 پنج شنبه

97/9/22

اول وهدی
  - - - - - احکام 1   منطق1   صرف1
دوم    - - - - -   احکام2   نحو1    صرف2
سوم    - - - - -   کلام2 احکام3 نحو1    - - - - -
چهارم منطق2 کلام3 احکام4 نحو2    اصول1
پنجم منطق3 تفسیر2 فقه1 نحو3   اصول2
ششم  بلاغت فلسفه1 فقه2      اصول3
متفرقه   فلسفه2   تفسیر3      - - - - -
هفتم و فلسفه ترم7
  فلسفه3 فقه3   کلام4  منطق4
فلسفه ترم 8
    فلسفه4   کلام5   تاریخ فلسفه

توجه: همه امتحانات میان ترم راس ساعت 9 صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت 8:45 در محل امتحان الزامی است.

 

* برنامه امتحانات پایان ترم اول 98 - 97 مدرسه علمیه صالحات 

 روز /  نیمسال     اول دوم سوم چهارم پنجم  ششم هفتم هشتم نهم دهم  متفرقه یازدهم (تعلیم و تربیت) دوازدهم (تعلیم و تربیت)  دوازدهم (ادبیات عرب)
چهارشنبه (97/10/12)                            
شنبه  (97/10/15)                            
یکشنبه  (97/10/16)                            
دوشنبه  (97/10/17)                            
 سه‌شنبه  (97/10/18)                            
پنجشنبه  (97/10/20)                            
 شنبه  (97/10/22)                            
یکشنبه  (97/10/23)                             
 دوشنبه  (97/10/24)                            
 سه‌شنبه  (97/10/25)                            
چهارشنبه  (97/10/26)                            
 پنجشنبه  (97/10/27)                            
 شنبه  (97/10/29)                            
یکشنبه  (97/10/30)                            
دوشنبه  (97/11/1)                            
سه‌شنبه  (97/11/2)                            

همه امتحانات راس ساعت 9 صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت 8:45 در محل امتحان الزامی است.